Foreningen tilrettelegger møteplassen i et lokalt samarbeid med bydel/kommune

SeniorEXPO er et lokalt arrangement over 1 dag for mennesker i målgruppe 60+ , pårørende og fagpersoner innen helse.
Gjennom seminarer og en utstilling fremmer lokale tilbydere produkter, tjenester og teknologi slik at flere får økt kunnskap om egne og andres muligheter som kan bidra til trygghet, bedre helse, mestring og velvære for flere.

En nasjonal møteplass
Hvert arrangement er i et tverrfaglig samarbeid med representanter fra bydel/kommune, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, stiftelser, privat og offentlig sektor for å nå ut med informasjon og økt kunnskap til mennesker i målgruppe 60+ og pårørende.
Arrangementets innhold vil være innenfor mål og målgruppe – være helsefremmende og forebyggende – være et lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).
Møteplassen vil ha et program som går på tvers av generasjoner og/eller kulturer.
Målet er at flere enkelt skal finne informasjon om produkter, teknologi og tjenester innen mestring, helse, velvære og trygghet der de bor.

Samle, dele og engasjere
samle aktører fra offentlig og privat sektor, ideelle helseaktører og frivillige organisasjoner.
Gjennom utstilling og seminarer deles informasjon/erfaringer med de besøkende for å engasjere ved å synliggjøre mulighetene som finnes for enkle, tilpassede løsninger i eget hjem/institusjon, arbeidsplass, omsorgsbolig og i kommunal og private sektor.
Dele kunnskap og involvere pårørende for økt kompetanse og trygghet om mulighetene som finnes for sine nærmeste for å kunne bidra mer aktivt inn som en ressurs og rådgiver.

Trygghet, mestring og aktivitet
Synliggjøre og samle hverdags teknologi, innovasjon, og lavterskeltilbud og tjenester i et samarbeid lokalt.
Synliggjøre lokale tiltak i bydel/kommune som er gratis, åpne og inkluderende for alle.
Her kan du bli kjent med og høre om frivillighetsarbeid, treningstilbud, teknologi i hverdagen, lokale møteplasser som har åpnet hver dag, kostholdsråd og råd som går på din helse og trygghet.

Tone
Styreleder foreningen Bo Hjemme Lenge